Sunday, July 14, 2019

Wildfires and Unrelenting Winds in Aweil


By Martin Garang Aher

Climate change has no name in most African villages, far from the reaches of local and global media, and research. But when natural disasters, those that have never occurred do so, people ask rhetorically hard questions and begin to seek answers.
In South Sudan constituency of Korok, an event that surprised the locals happened recently. A little bush fire was swallowed up by massive wind turbulence and spun around for hours before it launched itself into a speedy conflagration, consuming people, trees, livestock and anything that could catch fire in its wake. when it subsided, over fifty people were dead, incinerated beyond recognition and many more sustained third-degree burns. 

People began to ask: what is it? Why have fires like these happened? What has changed in our routine seasons of the year that winds and fires have become so ferocious and unpredictable?....and many more questions are still being asked. The answers are still to be communicated to these communities.
This, to doubting Thomases in the climate change argument, shows that the conditions of the atmosphere are not the way they used to be. Even unschooled villagers have come to understand it. 

To remember the victims of the combined ruthlessness of winds and fires in Korok, here is the lamentation in Dinka about the once known natural area that has now turned into a deadly monster, spitting hot and blowing faster than usual:

Kɔrɔk Acï Dëp
Karaŋda acï nyopwei
Ye Karaŋ Abɛɛl, aye Karaŋ Aŋeŋ?
Aye ŋɔ̈ɔ̈i amääth alɛ̈ ke Kɔrɔŋdaan tööŋë
E wɛ̈t yic apɛidït,
Ekëya, ɣok aŋuɔt ɣothiëc,
Yeŋö gɔp baai wei, yeŋö nyop ye wei?
Ŋön ye yɔɔɔɔɔt ku wiiiiu, gɔl Majöŋdaan Ayät ɣet Wunlaŋ?
Kɔrɔŋ ce reedic ka raan loi awanwan!
Yen kuc raan la ruanyruany piiny!
Ku abak acë guöp la ŋäpŋäp!
Yeŋö loi yeen?
Ye gir, ye mac?
Aye lueel alɛ̈ ke Wärajak yen abï gir ku mac.
Kujal kuc, yeŋö ku e tonydaan thɛɛr ŋïc piu ruël?
Ku gir yakthok.
Yeŋö cë rot waar ye ruöönë?
Cë Wärdaandïït ë jiɛɛk
Yenhom wɛ̈lɣook bï ya wär ë dot?
Tuɔnyda, yeŋö?
Yeŋö pɛ̈l yïn këdhie yïnic pät ë piu ku rɛc?
Ca nhom määr Puurkulël?
Ku kuc mac liääp kek yom?
Ka cïn kë kuany ka gup!
Käla wiuwiu, käla wutwut, käla lɔ̈klɔ̈k!
Katuc kuapuɔl cë wut lil Wärdït
Maɣoo! Maɣeey! Tiëŋkë tol nhom!
Tonydaan dïït Wärajak
War yïnhom tony thɛɛr.
Ɣok acï gup la däŋdäŋ
Cɔl ɣook aben puöth liɛr, ku kuëthku
Buk waak bɛn kiit..ɣo nɔ̈ɔ̈k nhïïm...
'Tonydaan Wärajak ka cuk päl, raan aba yiik amook tuɔnyda wa..."

No comments:

Post a Comment